Zakoni, pravilniki, statut

Statut Rejniškega društva Slovenije

Rejniško društvo Slovenije je samostojno, humano, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb zaradi skupnih interesov, opredeljenih v statutu in v skladu z Zakonom o društvih.

Preberi več ...

1.  ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3093

2. ZAKON O SOCIALNEM VARSTVU - ZSV (Ur.l. RS 3/07 s popravki 23/07 in 41/07) 
http://www.uradni-list.si/1/content?id=77822
Pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 45/10)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 28/11)
Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Ur.l. RS št. 19/07)

3. ZAKON O IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3400

Rejniško društvo Slovenije

Benica 1a

9220 Lendava

telefon:
031 322 799 (Minka Žiberna)
031 844 062 (Tamara Fordan)

Davčna številka: 76827089
Matična številka: 2096854000
Transakcijski račun: 0298-5025-6206-306
Davčni zavezanec: NE